Transformació de residus d’envasos plàstics barrejats procedents de Residus Sòlids Urbans en nous materials.

200203 RSU residuos plasticos mezcladosEl rebuig de les instal·lacions de gestió de residus municipals està format per una mescla heterogènia de materials diversos entre els quals es troben els residus d’envasos plàstics. No obstant això, si bé aquests tenen un considerable potencial de valorització mitjançant reciclatge o com a combustible per a forns de ciment, la majoria de les vegades acaben en abocadors.

 

Objecte del projecte.

El projecte dut a terme per a una empresa gestora de residus ha tingut com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la transformació dels residus d’envasos plàstics barrejats procedents dels residus sòlids urbans per a generar productes intermedis (triturats o granzas) que puguin ser utilitzats en processos d’extrusió.

Activitat del projecte.

Una vegada definits els processos i equips necessaris per al condicionament preliminar dels residus plàstics per a la seva posterior transformació i extrusió, el condicionament es va dur a terme mitjançant diferents tècniques de neteja i trituració. En la fase final del projecte, els materials obtinguts van ser transformats de diferents formes per a obtenir diferents productes intermedis com granses i productes finals com a perfils via extrusió.